Technology Consulting

Home Technology Consulting
Tuong lai viec lam sau dai dich COVID 19
Đại dịch đã thúc đẩy xu hướng làm việc từ xa, thương mại điện tử và tự động hóa, với số lượng công nhân nhiều hơn tới 25% so với ước tính trước đây có khả năng cần phải chuyển đổi nghề nghiệp. Đại dịch COVID-19 đã l...