Loyalty Solutions

Home Loyalty Solutions
list of 5 best crm enterprise loyalty platforms 2022
Every business uses (or needs to use) a loyalty program to build brand loyalty as part of a marketing strategy. Building loyalty is important because according to a study by Harvard Business Review acquiring a new customer is anywhere from five to 25 times more expensive than retaining an existing o...
5 Xu Hướng Trải Nghiệm Khách Hàng Chính 2022
Cải thiện trải nghiệm khách hàng (Customer Experience – CX) – một khái niệm liên quan đến mọi thứ từ cấp độ dịch vụ đến mức độ phù hợp của sản phẩm với cuộc sống của khách hàng – là trọng tâm chính của các doanh n...