All posts by kyanon.digital

Home Articles posted by kyanon.digital (Page 12)
Viết CV cho sinh viên IT
Vào tháng 10 vừa qua, Kyanon Digital đã vinh dự là một trong những doanh nghiệp tham gia tại Ngày hội Hướng nghiệp 2023 được tổ chức bởi Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạ...