Our Blog

Home BlogPage 100
Tuong lai viec lam sau dai dich COVID 19
Đại dịch đã thúc đẩy xu hướng làm việc từ xa, thương mại điện tử và tự động hóa, với số lượng công nhân nhiều hơn tới 25% so với ước tính trước đây có khả năng cần phải chuyển đổi nghề nghiệp. Đại dịch COVID-19 đã l...
What is Vinyl & How does it support app development
What is Vinyl & How does it support app development What Is Vinyl? Vinyl was built by Zudy which help enterprises rapidly build and adapt for better results. Vinyl is the no-code enterprise application development platform that enables clients to build and continuously improve mobile and web app...