Our Blog

Home BlogPage 2
Top 7 Chương Trình Loyalty Trong Ngành CPG
Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng có chương trình loyalty nào trong ngành hàng đóng gói (CPG – consumer packaged goods) thực sự nổi bật và có thể khiến khách hàng cảm thấy đặc biệt không? Trong một thị trường tràn ngập sự lựa chọn và s...
Top 9 Innovative AI Systems of 2023
Artificial intelligence (AI) is the ability of machines to perform tasks that are typically associated with human intelligence, such as learning and problem-solving. AI applications use techniques such as expert systems, machine learning, natural language processing, speech recognition, and machine ...