White Paper

Reimagine Smart Manufacturing and Supply Chain with lowcode 1
Mendix’s new white paper, Reimagine Smart Manufacturing and Supply Chains with Low-Code, shows you how to unlock the Four Pillars of Data and Digital Systems with your smart manufacturing initiative. Download this free white paper to find the secrets to: Modernizing your legacy systems Composi...
Why Is Mendix A Low-code Leader?
Why is Mendix a low-code leader? According to The Forrester Wave™: Low-Code Development Platforms for Professional Developers, Q2 2023, low-code is “advancing both the definition of “developer” and the practices of agile development with user focusing “on using low-code as a transformation...
Thuc Day Agile Thong Qua Mendix
Việc “áp dụng Agile” đã lan rộng và đang phát triển. Nó đã phát triển vượt ra ngoài ranh giới phòng công nghệ thông tin (CNTT) và đưa vào các phòng ban khác nhau. Đội ngũ bán hàng của bạn đang áp dụng (và điều chỉnh) Agile. Bạn đã ngh...